Former Ph. D. Students

Yaroslav V. Bazaikin
Dmitry A. Berdinsky
Olga A. Bogoyavlenskaya
Dmitry I. Efimov
Dmitry V. Egorov
Akmaral D. Mazhitova
Andrey E. Mironov
Elena S. Oshevskaya
Alexander V. Pavlov
Ivan P. Rybnikov
Ellei I. Shamaev