EN|RU

Volume 20, No 4, 2013, P. 15-26

UDC 519.714
Vasil’ev Yu. L., Rychkov K. L. 
A lower bound on formula size of a ternary linear function

Abstract:
The formula size of a ternary linear function that depends on $n$ variables is shown to be not less than $n^2+\frac32n-o(n)$. Bibliogr. 8.

Keywords:  formula size, π-scheme, lower bound for the complexity.

Vasil’evYuri Leonidovich 1
Rychkov Konstantin Leonidovich 1

1. S. L. Sobolev Institute of Mathematics, SB RAS,
4 Acad. Koptyug Ave., 630090 Novosibirsk, Russia
e-mail: vasyula@math.nsc.ru, rychkov@math.nsc.ru

 © Sobolev Institute of Mathematics, 2015