EN|RU

Volume 15, No 4, 2008, P. 25-29

UDC 519.854, 512.643
S. I. Veselov, V. N. Schevchenko
On the minor characteristics of orthogonal integer lattices

Abstract:
It is shown that the basic matrices of orthogonal integer lattices have the same set of elementary divisors. 
Bibl. 8.

Keywords: integer lattice, Smith normal form.

Veselov Sergei Ivanovich 1
Schevchenko Valery Nikolaevich 1

1. N. I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, department of computational mathematics and cybernetics,
23 Gagarina ave., 603950 Nizhny Novgorod, Russia
e-mail: vesi@uic.nnov.ru

 © Sobolev Institute of Mathematics, 2015