Sergei L. Sobolev

International Conference "Differential Equations. Function Spaces. Approximation Theory" dedicated to the 100th anniversary of the birthday of Sergei L. Sobolev

October 5-12, 2008, Novosibirsk, Russia


  Russian
Home
Sergei L. Sobolev
News
Program Committee
Organizing Committee
Plenary Lectures
Invited Lectures
Program
Sponsors
Registration
Abstracts
Participants
Accommodation
Important Dates
Contacts
Poster
Photos
Video

 

Photos

Collective Photos
Opening Ceremony
During Conference Talks
Evening of Remembrances about S.L. Sobolev
Welcome Reception
Conference Party
Others

 
 

Collective Photos

 

House of Scientists,
October 6, 2008
Sobolev Institute of Mathematics,
October 9, 2008

Back to top 

 

Opening Ceremony
October 6, 2008

 

       
During registration  During registration  G.Z. Morozova, 
Yu.G. Reshetnyak 
 M.M. Lavrentiev
M.M. Lavrentiev (jr.), 
S.G. Pyatkov, 
A.L. Karchevsky, 
A.V. Avdeev
Yu.G. Reshetnyak, 
L.A. Bokut 
M.V. Fokin Yu.M. Laevsky, 
A.V. Avdeev, 
A.L. Karchevsky, 
S.S. Goncharov
M. Solomyak, 
S.S. Kutateladze
A.Yu. Vesnin M.D. Ramazanov, 
M.V. Noskov
V.M. Gordienko,
S.K. Godunov
M.D. Ramazanov, 
L.Ya. Savelev
L.M. Krapchan S.I. Fadeev I.A. Mal'tsev,
E.V. Mamontov
Yu.L. Ershov,
M.V. Fokin,
E.S. Soboleva
V.L. Vaskevich,
M.A. Sattarov,
M.K. Sattarova,
V.I. Polovinkin
Yu.V. Merekin,
A.A. Evdokimov
E.A. Kovalev,
T.N. Chemodurova,
V.L. Miroshnichenko,
P.A. Turuk,
V.A. Skorospelov
S.S. Kutateladze,
G.V. Demidenko,
I.I. Matveeva
A.A. Nikitin,
V.A. Vasil'ev
V.A. Vasil'ev,
V.L. Beresnev,
L.Ya. Savelev
Before the Opening Ceremony T.S. Soboleva,
Yu.L. Ershov,
E.S. Soboleva
Yu.L. Ershov,
G.I. Marchuk,
A.L. Aseev
A.L. Aseev 
is giving a speech
A.A. Gordienko,
G.A. Sapozhnikov,
T.S. Soboleva
Yu.L. Ershov,
G.I. Marchuk,
A.L. Aseev
V.A. Sobyanin,
A.A. Gordienko,
G.A. Sapozhnikov,
T.S. Soboleva
V.A. Sobyanin,
A.A. Gordienko,
G.A. Sapozhnikov
Yu.L. Ershov,
G.I. Marchuk
Yu.L. Ershov,
G.I. Marchuk,
A.L. Aseev
G.I. Marchuk
is giving a speech
A.L. Aseev,
E.S. Soboleva
E.S. Soboleva
is giving a speech
M.M. Lavrentiev
is giving a speech
T.S. Soboleva,
M.M. Lavrentiev
T.S. Soboleva
is giving a speech
A.L. Aseev,
E.S. Soboleva,
A. Laptev
A. Laptev
is giving a speech
Presidium G.A. Sapozhnikov
is giving a speech
A.A. Gordienko,
G.A. Sapozhnikov,
T.S. Soboleva,
M.M. Lavrentiev
S.S. Kutateladze,
Yu.G. Reshetnyak 
G.V. Demidenko
  G.V. Demidenko
is giving a speech
Yu.G. Reshetnyak  Yu.G. Reshetnyak  V.L. Vaskevich
V.L. Vaskevich V.I. Lebedev S.L. Sobolev's record 
written by
 I.V. Kurchatov
H.F. Yashima V.V. Vedenyapin,
T.S. Soboleva
L.L. Sabinina,
E.S. Soboleva,
V.V. Vedenyapin
S.S. Goncharov V.I. Kostin L.Ya. Savelev,
Yu.L. Ershov
L.V. Voytishek

The photos were made by V.S. Belonosov, G.A. Chumakov, V.G. Demidenko, S.I. Fadeev, G.A. Kalyabin, L.I. Kononenko, I.I. Kozhanova, I.I. Matveeva, B. McOwen, R. McOwen, Yu.V. Merekin, A.N. Ryaskin, O.S. Zikirov.

Back to top